دلایل به وجود آمدن چاله های آسفالت

چاله ها:
عوامل ایجاد خرابی های روسازی به دو دسته اصلی محیطی و سازه ای تقسیم می شوند. تنشهای ناشی از شرایط محیطی به علت هوازدگی، رطوبت و پیرشدگی می باشند و بارگذاری سبب بروز تنشهای سازه ای می گردد. اضمحلال روسازی معمولا تحت اثر بارگذاری و هوازدگی رخ می دهد. نواقص و خرابیهای سطحی شامل دانه دانه شدن، قیرزدگی، اکسیداسیون و صیقلی شدن می شود. این نوع خرابی در راههای کم تردد و پر تردد رخ می دهد.

توسط |۱۳۹۷-۲-۲۷ ۱۶:۴۶:۵۸ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۲۷ام, ۱۳۹۷|