علت خرابی های روسازی

خرابی های روسازی:
روسازی ها به طور مداوم در معرض انواع مختلف تنش هستند که این تنشها منجر به بروز خرابی هایی در روسازی می شوند. بار ترافیک، دما، رطوبت و جابجایی خاک بستر می تواند باعث ایجاد تنش شود. در یک روسازی آسفالتی ممکن است انواع مختلفی از خرابی ظاهر شود که این خرابیها در نهایت منجر به گسیختگی روسازی خواهند شد. ترکها، چاله ها، نشست ها و سایر انواع خرابی ها ممکن است در سطح روسازی اتفاق بیفتد.

توسط |۱۳۹۷-۲-۲۷ ۱۶:۴۱:۰۵ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۲۷ام, ۱۳۹۷|