ترافیک و بار ترافیکی

ترافیک و بار ترافیکی:
برای طراحی روسازی های انعطاف پذیر به روش آشتو نیاز به کلیه اطلاعات ترافیکی و وزن خودروها و سپس تبدیل آنها به بار محوری ۸۰KN (18000 پوند) می باشد. تعداد ESAL در دوره طراحی روسازی با یکدیگر جمع می شود. چهار مورد اساسی که بر روی دقت محاسبه ترافیک و چرخه عمر یا دوره طراحی جاده تاثیر می گذارند عبارتند از:
دقت مقادیر بار معادل استفاده شده برای برآورد خسارت نسبی ایجاد شده توسط بار محوری
دقت در حجم ترافیک و اطلاعات وزنی استفاده شده برای نشان دادن پیش بینی واقعی بار
پیش بینی ESAL کل در دوره طراحی
تغییرات شرایط روسازی و ترافیک که بر مقدار تغییرات PSI تاثیر می گذارد.

توسط |۱۳۹۷-۲-۲۷ ۱۶:۳۷:۳۰ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۲۷ام, ۱۳۹۷|