ماموریت و چشم انداز

به منظور حفظ و افزایش خوش نامی و اعتبار شرکت در سطح داخلی و بین المللی،

ما رعایت اصولی چون صداقت در کار، توجه به خواسته های مشتریان و سایر

ذینفعان را ارزشهای اصلی سازمان خویش قرار داده ایم و همواره سعی داریم

تا در راستای تحقق چشم اندازسازمانی خود، خط مشی کیفی زیر را دنبال نماییم

  • رعایت کلیه اصول اخلاقی و حرفه ای در فعالیت های تخصصی کسب و کار

  • تامین نیازها و رضایت مشتریان

  • دستیابی به بازارهای جدید در کشور و منطق